OPP Gebruiksvoorwaarden die gelden voor OPP Betaalverzoeken en Kopersbescherming

Veilig betalen
Veilige betalingen zijn van groot belang, zo ook op Marktplaats.nl en 2ehands.be. Het gaat om het vertrouwen, het ontvangen van de betaling en het ontvangen van het gekochte product. Daarom is de dienstverlening van Online Payment Platform B.V. (“OPP”) beschikbaar voor gebruikers van Marktplaats.nl en 2ehands.be.

In deze gebruiksvoorwaarden beschrijven wij onze dienstverlening. Afhankelijk van de hoedanigheid waarin je gebruiker bent, dus of je koper bent of verkoper, is er verschil in wat wij voor je doen, wat je van ons kan verwachten.

Alleen in uitzonderingssituaties wijken wij af van deze voorwaarden. Als wij dat doen, dan leggen wij dat altijd vast. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, registreer je dan niet als verkoper en klik dan, als koper, niet op het OPP Betaalverzoek. Het staat je vrij op andere manieren de betaling te regelen, bijvoorbeeld contant.
Veiligheid voorop!
Wij adviseren nadrukkelijk om geen telefoonnummers of bankgegevens uit te wisselen met de koper of verkoper en alle communicatie binnen de chatomgeving van Marktplaats of 2dehands te laten verlopen.

Wij sturen geen SMS met betaalverzoeken of betaalbevestigingen. Check altijd de status van een betaling binnen de omgeving van Marktplaats.nl, 2dehands.be of OPP.
Algemeen
Wie of wat is Online Payment Platform? Online Payment Platform (OPP) is een besloten vennootschap, tevens betaalinstelling met een vergunning van De Nederlandsche Bank. Je kan alles over ons terugvinden op www.onlinepaymentplatform.com
Wat wij verwachten van kopers (betalers) en verkopers (begunstigden). Of je nu als koper of als verkoper betrokken bent bij een OPP Betaalverzoek, met of zonder Kopersbescherming, het volgende geldt altijd:
 • Je zult je houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Betaalverzoeken mogen niet gebruikt worden voor verboden of illegale spullen, om te frauderen, te bedriegen, of op wat voor manier dan ook anderen (inclusief ons) onrecht aan te doen of schade toe te brengen.
 • Je houdt je aan deze gebruikersvoorwaarden, maar ook aan de gebruiksvoorwaarden van Marktplaats.nl of 2ehands.be en je komt je afspraken na.
 • Informatie die je aan ons verstrekt moet compleet en juist zijn en je moet door jou verstrekte informatie ook updaten als er iets verandert
 • Als wij je om informatie vragen moet je die ook binnen de gevraagde termijn verstrekken, doe je dat niet, dan kan dat in je eigen nadeel zijn, want soms mogen of kunnen wij dan onze diensten aan jou niet of niet volledig verlenen of, bijvoorbeeld in het kader van de geschillenbeslechting, kunnen wij jouw informatie niet meenemen in een besluit.
Wat is de Online Payments Foundation? Wij zijn als betaalinstelling verplicht het geld dat wij namens verkopers ontvangen, afgescheiden te houden van ons eigen geld. Het geld dat wij namens verkopers ontvangen, en bij Kopersbescherming tijdelijk vasthouden, staat veilig bij de Online Payments Foundation. De Nederlandsche Bank betrekt deze stichting in het toezicht.
Welke en hoe verwerken wij je persoonsgegevens? Dat lees je in onze privacy policy en die vind je op onze website www.onlinepaymentplatform.com onder “privacy”
Geldt er een minimum leeftijd? Als je minderjarig bent heb je toestemming nodig van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s). Wij gaan ervan uit dat je toestemming hebt voor het kopen of verkoper van producten. Wij kunnen hier ook naar vragen. Je hebt altijd een bankrekening nodig voor het kopen of verkopen en daarvoor is ook toestemming verkregen.
Welke regels gelden er voor het gebruik van mijn OPP Account? Verkopers hebben altijd een OPP Account. Kopers kunnen ervoor kiezen. Een OPP Account toont jouw persoonlijke gegevens en eventueel gekoppelde bankrekening, de (Uit)betalingen en mogelijke geschillen en supportvragen. Via een OPP Account kun je gemakkelijk en veilig met ons communiceren. Een OPP Account is geen betaalrekening. Voor de toegang tot je OPP Account gebruik je een gebruikersnaam met wachtwoord (inloggegevens). De inloggegevens zijn strikt persoonlijk, je houdt ze dus geheim en gebruikt ze alleen zelf. Voor alle gebruik van je OPP Account met jouw inloggegevens ben jij verantwoordelijk, dus ook voor schade die daardoor wordt veroorzaakt. Je moet het ons laten weten als je erachter komt of vermoed dat iemand anders dan jijzelf toegang had tot jouw OPP Account.
Waar vind ik de geldende versie van deze OPP Gebruiksvoorwaarden? Op www.onlinepaymentplatform.com onder 'Voorwaarden & Beleid'
OPP Betaalverzoeken
Waarom ontvang ik als koper een OPP betaalverzoek?
 1. Je ontvangt een betaalverzoek in verband met jouw aankoop van een verkoper op Marktplaats.nl of 2dehands.be. Die verkoper heeft ons gevraagd namens hem of haar jouw betaling te accepteren. Als je op het OPP Betaalverzoek klikt, word je naar de online betaalomgeving van jouw eigen betaaldienstverlener (zoals bank) geleid. Daar kan je opdracht geven de in verband met je aankoop afgesproken betaling uit te voeren of in gang te zetten.
 2. Onze dienstverlening aan de koper is geen betaaldienstverlening. Wel gelden de gebruiksvoorwaarden zodra je besluit op een OPP Betaalverzoek te klikken. Je kunt ze lezen voordat je klikt en als je klikt mogen wij ervan uitgaan dat je ze ook hebt gelezen en aanvaard.
 3. Als je op een OPP Betaalverzoek met Kopersbescherming selecteert, gelden in aanvulling op de koopovereenkomst met de verkoper ook de “Kopersbeschermingsafspraken” (zie hieronder)
Hoe kan ik als verkoper op Marktplaats.nl of 2dehands.be betalingen accepteren?
 1. Doe je als koper je betaling via een OPP Betaalverzoek zonder Kopersbescherming, dan vertrouw je erop dat de verkoper jou je aankoop, zoals je hebt afgesproken en mag verwachten, toe zal sturen. Zodra wij jullie beiden hebben laten weten dat je betaling succesvol is uitgevoerd zullen wij de Uitbetaling aan de verkoper in gang zetten.
 2. Betaal je als koper via een OPP Betaalverzoek met Kopersbescherming, dan houden wij de namens de verkoper ontvangen betaling (“Betaling”) vast totdat is vastgesteld of aan de “Kopersbeschermingsafspraken” (zie hieronder) is voldaan. Is dat niet het geval, dan volgt geen Uitbetaling aan de verkoper, maar Terugbetaling aan de koper. Ontstaat hier onenigheid over, dan kunnen wij bemiddelen om tot een oplossing te komen. Indien de bemiddeling niet tot resultaat leidt, kunnen wij een bindende beslissing nemen om tot een oplossing te komen. De oplossing kan ook inhouden dat wij voor een deel van de Betaling een Terugbetaling doen en een Uitbetaling voor het andere deel.
Welke producten komen niet in aanmerking voor Kopersbescherming?
De volgende producten komen niet in aanmerking voor Kopersbescherming:
 1. Digitale producten of diensten
 2. Producten die redelijkerwijs niet binnen 7 dagen geleverd kunnen worden (zoals verzending vanuit andere landen dan Europa)
 3. Producten die wettelijk of volgens de voorwaarden van Marktplaats.nl of 2dehands.be niet zijn toegestaan
 4. Diensten
 5. Tickets of toegangsbewijzen
 6. Levende dieren
Als je toch gebruikt maakt van betaalverzoek met Kopersbescherming terwijl dit niet van toepassing is of blijkt, ben je de servicekosten wel verschuldigd.
Wat betaal ik voor een OPP Betaalverzoek?
Je betaalt als koper servicekosten voor het betalen via een OPP Betaalverzoek. Voor een OPP Betaalverzoek met Kopersbescherming komen daar extra kosten bij. Afhankelijk van de afspraak met de verkoper kan via het OPP Betaalverzoek ook de kosten voor de verzending aan de verzendpartij worden betaald. De manier waarop het betaalproces verloopt is zo ingericht dat altijd duidelijk is wat je waarvoor betaalt. Voor de verkoper zijn aan een OPP Betaalverzoek geen kosten verbonden.

Bij een Terugbetaling houden wij de door de koper verschuldigde servicekosten en eventuele verzendkosten in door deze af te trekken van het bedrag van de betaling.
Wanneer ontvangt de verkoper zijn geld van de betaling voor het product?
Zodra wij het bericht hebben gekregen dat de betaling van de koper is uitgevoerd, laten wij weten dat de betaling is gelukt (“Betalingsbevestiging”). Dat is het moment waarop de verkoper moet gaan leveren en dus het verkochte moet verzenden. Als er geen Kopersbescherming is afgesproken dan zullen wij het geld binnen een werkdag aan de verkoper overmaken, als er wel Kopersbescherming is afgesproken dan maken wij het geld over binnen een werkdag nadat is komen vast te staan dat aan de “Kopersbeschermingsafspraken” is voldaan, indien bij een eventueel geschil via bemiddeling door OPP een oplossing wordt overeenkomen of zodra OPP een beslissing op een eventueel geschil heeft genomen. Ook een eventuele (gedeeltelijke) Terugbetaling aan de koper doen wij binnen een werkdag nadat is vastgesteld dat een (gedeeltelijke) Terugbetaling van toepassing is.
Let op:
Een OPP Betaalverzoek klik je aan op eigen risico: Betaal je een ander bedrag dan je in verband met je aankoop bent overeengekomen, betaal je aan de verkeerde persoon, aan iemand aan wie je geen betaling verschuldigd bent, voor iets waarvoor je niet had willen of hoeven betalen, of gaat er iets anders mis door het gebruik of misbruik (door jezelf of een ander) van een OPP Betaalverzoek, dan komt de schade voor je eigen rekening.
Kopersbeschermingsafspraken
 1. De koper ontvangt zijn betaling voor het product (minus betaalde verzendkosten en servicekosten) terug
  1. als de verkoper niet kan aantonen dat het pakket door of namens de koper in ontvangst is genomen;
   of
  2. als komt vast te staan dat de verkoper een Sterk Afwijkend Product heeft geleverd (zie punt 5 en 6 wanneer een product als een Sterk Afwijkend product wordt beschouwd).
 2. De verkoper verplicht zich met betrekking tot het versturen van het product:
  1. het product na de betalingsbevestiging zo snel mogelijk te verzenden, maar zeker zo dat ontvangst van het pakket door de koper redelijkerwijs kan worden verwacht binnen 7 dagen;
  2. gebruik te maken van een verzendpartij die voor de verzending een ‘track & trace’ met ontvangstbevestiging afgeeft;
  3. passende verpakkingsmaterialen te gebruiken, gericht op het zonder schade leveren van het product.
 3. De koper erkent dat bij aankopen via Marktplaats.nl of 2dehands.be veelal sprake is van gebruikte producten en dat hij of zij beseft dat de verkoper geen garantie biedt of behoeft te bieden. De verkoper is niet verplicht om een product terug te nemen en als hij of zij dat wel doet, komen alle verzendkosten voor rekening van de koper, tenzij de koper en verkoper toch iets anders afspreken.
 4. De koper verplicht zichzelf om voor betaling goed te controleren of het product volgens de advertentie aan zijn verwachtingen voldoet en dat de koper waar nodig aanvullende informatie vraagt aan de verkoper via de chat omgeving van Marktplaats.nl of 2dehands.be.
 5. De koper en de verkoper spreken samen af dat van een Sterk Afwijkend Product sprake is als:
  1. het product zodanig is beschadigd dat het niet meer zoals bedoeld gebruikt kan worden en vast is komen te staan dat de schade door toedoen of nalaten van de verkoper is veroorzaakt;
  2. er een ander product is geleverd dan beschreven in de advertentie; of
  3. het product wezenlijk anders is dan beschreven in de advertentie.
 6. Er is geen sprake van een Sterk Afwijkend Product als:
  1. er normale gebruikssporen zijn, ook niet als het product ‘als nieuw’ stond omschreven;
  2. als je een namaakproduct hebt ontvangen, ook niet als je ervan uit mocht gaan dat je een product kocht van een bepaald merk;
  3. als een product niet in aanmerking komt voor Kopersbescherming volgens de voorwaarden van OPP.
 7. Als de koper gebruik wil maken van de Kopersbescherming en van mening is dat hij of zij geen betaling verschuldigd is omdat er sprake is van een van de hierboven onder 1) beschreven situaties, meldt de koper dit binnen 7 dagen na de datum van de Betalingsbevestiging door het openen van een geschil bij OPP via de online omgeving van Marktplaats.nl of 2dehands.be.
 8. De koper en de verkoper aanvaarden dat in geval van een geschil, OPP zal bemiddelen en indien koper en verkoper er samen niet uitkomen een bindend besluit zal nemen om tot een oplossing van het geschil te komen. Bij zo’n besluit van OPP leggen de koper en de verkoper zich neer.
 9. Koper en verkoper zijn akkoord dat Marktplaats.nl of 2dehands.be de informatie in de advertentie en de chat deelt met OPP zodra een geschil wordt aangemaakt.
 10. Van koper en verkoper wordt verwacht dat binnen 3 dagen wordt gereageerd op het geschil of aanvullende vragen die worden gesteld naar aanleiding van het geschil. Indien je niet binnen deze termijn reageert wordt het geschil mogelijk in jouw nadeel gesloten of besloten.
 11. Indien een geschil is geopend over een product dat niet binnen de 7 dagen is ontvangen, maar waar door de verkoper bewijs van juiste verzending is aangeleverd, dan wordt de betaling uitbetaald zodra de verzendpartij of de koper alsnog de ontvangst heeft bevestigd, tenzij door de koper is gemeld dat er sprake is van een Sterk Afwijkend Product.
 12. OPP kan de koper als onderdeel van de onder 8) bedoelde oplossing verplichten het product retour te sturen aan de verkoper (met track & trace). De kosten voor het retour sturen zijn voor de koper zelf.
 13. Als je als koper het product naar volle tevredenheid hebt ontvangen geef je dit zo snel mogelijk aan, zodat de verkoper zijn Uitbetaling snel ontvangt.
Let op:
Als er geen sprake is van een niet geleverd of Sterk Afwijkend Product maar er een ander probleem is met het product dat je geleverd hebt gekregen, je hebt bijvoorbeeld een namaak-product ontvangen, kun je dat probleem wel bij ons melden, maar de Kopersbescherming geldt niet voor dit soort gevallen. Van een Terugbetaling zal in zo’n geval dus geen sprake zijn. OPP kan op basis van dergelijke meldingen de betaaldienstverlening voor de verkoper blokkeren.
Zijn er nog meer dingen die ik moet weten?
Deze OPP Gebruiksvoorwaarden Af en toe moeten of willen wij deze voorwaarden aanpassen. Wij zullen je dan opnieuw akkoord laten gaan met de voorwaarden.
Ik wil geen overeenkomst (meer) met OPP Als koper aanvaard je keer op keer, als je op een OPP Betaalverzoek klikt de gebruiksvoorwaarden die daarvoor gelden (deze). Gebruik je een OPP Account, dan kun je dat op ieder moment sluiten. Ook kun je als verkoper je betaaldienstovereenkomst met ons op ieder moment opzeggen. De toegang tot je (verkopers-) OPP account stopt met je opzegging.
Beschikbaarheid Wij kunnen niet garanderen dat OPP Betaalverzoeken of betaalmethoden altijd werken of beschikbaar zijn.
Als jij deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft Bij (redelijk vermoeden van) fraude, misbruik van de dienstverlening of als blijkt dat je je verplichtingen niet nakomt, onze verwachtingen schendt, onze belangen of die van anderen schaadt of (onze) verboden overtreedt, kunnen wij het OPP Betaalverzoek deactiveren, besluiten de betaling niet af te handelen of terug te betalen (aan de koper). Als je in dat geval schade lijdt vergoeden wij die niet.

Als wij door jouw doen of nalaten schade lijden of om een andere reden geld van je tegoed hebben, dan mogen wij dit verrekenen met de Uitbetaling of incasseren van jouw bankrekening.
Aansprakelijkheid Wij kunnen OPP Betaalverzoeken en Kopersbescherming alleen mogelijk maken, als zowel de koper als de verkoper zich aan hun verplichtingen houden jegens ons. Als de koper of de verkoper zich niet aan deze verplichtingen houdt, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade, niet jegens de koper, en ook niet jegens de verkoper.

Lijden wij schade doordat jij je niet houdt aan wat er voor jou geldt onder deze gebruiksvoorwaarden, dan kunnen wij jou daarvoor aansprakelijk stellen.

Als wij bemiddelen bij een geschil doen wij dat naar beste eer en geweten.

Vind je dat wij onze verplichtingen jegens jou niet nakomen dan kun je dat als klacht aan ons melden via onze website. Als je schade hebt geleden en vind je dat wij daarvoor aansprakelijk zijn dan moet je dat schriftelijk aan ons melden. Je legt dan ook uit waarom je vindt dat wij aansprakelijk zijn. In deze voorwaarden staat al genoemd waarvoor wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Daar komt bij dat wij onze aansprakelijkheid voor schade beperken tot het bedrag van de betaling.

Voor schade die jij door onze opzet of grove nalatigheid lijdt zijn wij altijd volledig aansprakelijk.
Toepasselijk recht Wij houden ons bij het verlenen van onze diensten aan het Nederlands recht en, als je als consument betaalt of betalingen ontvangt aan de dwingendrechtelijke bepalingen die gelden in het land waar jij woont.
Klachten over kopers of verkopers Klachten die wij ontvangen over kopers of verkoper registeren wij en op basis daarvan kunnen wij besluiten (bij meerdere klachten) om de koper of verkoper te blokkeren voor gebruik van onze (betaal)diensten. Hiermee houden wij het gebruik van onze (betaal)diensten veilig en betrouwbaar.
Klachten over OPP of OPP Betaalverzoeken Als je een klacht hebt over ons lossen wij die graag samen op. Je kan je klacht melden via de supportpagina van onze website.

Als wij er samen niet uitkomen en je hebt als consument betalingen via OPP ontvangen kun je met je klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Het KIFID doet een bindende uitspraak.

Je kunt elke bevoegde rechtbank in het land waar jij woont inschakelen als je ons ergens voor aansprakelijk wilt stellen.

Voor zakelijke verkopers geldt dat de rechtbank van Rotterdam de bevoegde rechter is.

Klaar om jouw gebruikers te verwonderen met de mooiste tools? Start hier.

OPP-Lettermark-White-Small
Thomas
Liever persoonlijk geholpen worden? Neem contact op met Thomas!
Neem contact op